Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

 • Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią informacji o monitoringu połączeń telefonicznych

  150.00  cena brutto

  Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z treścią informacji o monitoringu połączeń telefonicznych zostało sporządzone przez prawnika. Zawiera wszystkie obowiązkowe elementy wynikające z przepisów RODO i w oparciu o art. 22(3) § 4KP, wymaga tylko uzupełnienia o dane Administratora i pracownika oraz wskazuje cele w jakich będą przetwarzane dane pozyskane na podstawie monitoringu połączeń telefonicznych. Dokument ma zastosowanie dla pracodawców zatrudniających pracowników, dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Protokół udostępnienia nagrania z monitoringu wizyjnego

  200.00  cena brutto

  Protokół udostępnienia nagrania z monitoringu wizyjnego został sporządzony przez prawnika. Dokument stanowi wzór protokołu do uzupełnienia w przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych z nagrania monitoringu wizyjnego, w szczególności: dane podmiotu, który żąda udostępnienia, podstawę prawną wraz z zakresem i uzasadnieniem oraz formę przekazania danych i potwierdzenie ich otrzymania. Dodatkowo protokół został uzupełniony o klauzulę informacyjną. Dokument jest gotowy do użycia, gdyż wymaga tylko uzupełniania w konkretnym indywidualnym przypadku udostępnienia danych z nagrania monitoringu wizyjnego. Dokument ma zastosowanie dla podmiotów, w których zainstalowany jest monitoring wizyjny.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach

  600.00  cena brutto

  Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach został sporządzony przez prawnika. Dokument zawiera zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, zasady zarządzania i obsługi monitoringu wizyjnego, bezpieczeństwa oraz tryb zabezpieczenia kamer. W szczególności w Regulaminie określony został cel stosowania monitoringu, zakres i sposób funkcjonowania monitoringu wizyjnego, czy oznaczenie miejsc monitorowanych. Dodatkowo regulamin zawiera informacje w sprawie wniosku o zabezpieczenie nagrania oraz reguluje kwestie związane z dostępem do nagrań przez określone podmioty. Załączniki do Regulaminu stanowią: wzór wykazu pomieszczeń i budynków objętych monitoringiem wizyjnym oraz wzór wniosku o udostępnienie/ zabezpieczenie danych z monitoringu wizyjnego. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Regulamin zabezpieczania i udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego

  600.00  cena brutto

  Regulamin zabezpieczania i udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego został sporządzony przez prawnika. Dokument zawiera zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, zasady zarządzania i obsługi monitoringu wizyjnego, bezpieczeństwa oraz tryb zabezpieczenia kamer. W szczególności w Regulaminie określony został cel stosowania monitoringu, opisana została procedura wystąpienia z wnioskiem o zabezpieczenie/ udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego oraz wskazany został zakres osób uprawnionych z dostępem do nagrań. Zawarte są uregulowania związane z udostępnieniem nagrań i ich zabezpieczeniem oraz ewidencją danych z monitoringu wizyjnego. Załączniki do Regulaminu stanowią: wzór wniosku o zabezpieczenie / udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego, wzór eweidencji udostępnienia danych z monitoringu wizyjnego i wzór protokołu (notatki) z udostępnienia danych z monitoringu wizyjnego. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.