Regulamin konsultacji on-line

obowiązuje od dnia 11 maja 2022 r.
Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Klienta związane z umową o świadczenie usługi konsultacje ON-LINE zawieranej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej pod domeną mobilnaprawniczka.pl.
Regulamin stanowi jednocześnie, w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usługi konsultacje ON-LINE. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.

I. Dane identyfikujące Usługodawcę

Na konsultacje ON-LINE Klient zapisuje się na stronie internetowej prowadzonej pod domeną mobilnaprawniczka.pl świadczone są przez Aleksandrę Chmielewską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Mobilna Prawniczka Aleksandra Chmielewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą przy ulicy Elewów 7/7A, 80-298 Gdańsk, identyfikującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8121509480, REGON 220014693.
Klient może skontaktować się z Usługodawcą telefonicznie pod numerem +48 572 646 900 lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres kontakt@mobilnaprawniczka.pl.

II. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, poniżej wskazane pojęcia mają następujące znaczenie:
1. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
2. Indywidulana jednostka czasu – czas przeznaczony na konsultację ON-LINE w ilości 60 minut, liczony od pełnej godziny zegarowej zarezerwowanej przez Klienta konsultacji ON-LINE,
3. Kalendarz konsultacji ON-LINE – narzędzie do zarządzania grafikiem pracy Usługodawcy, umożliwiający Klientowi dokonanie rezerwacji terminu u Usługodawcy przez Internet oraz samodzielnie dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania przez Usługodawcę,
4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną mająca odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usługi konsultacje ON-LINE z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (z poźn. zmianami),
7. Konsultacje ON-LINE – usługa, świadczona przez Usługodawcę lub podmioty trzecie, prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak telefon, czat oraz videokonsultacja, będąca przedmiotem Umowy o świadczenie usługi konsultacji ON-LINE między Klientem a Usługodawcą. Konsultacje udzielane są za Opłatą określoną przez Usługodawcę,
8. Opłata – oznacza wynagrodzenie Usługodawcy, o którym mowa w pkt IV niniejszego Regulaminu,
9. Regulamin– niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
10. Strona– strona internetowa Usługodawcy dostępna pod domeną mobilnaprawniczka.pl,
11. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej fizycznej obecności Usługodawcy i Klienta,
12. Usługodawca– Aleksandra Chmielewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mobilna Prawniczka Aleksandra Chmielewska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Elewów 7/7a, 80-298 Gdańsk, identyfikująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8121509480,
13. Umowa o świadczenie usługi konsultacje ON-LINE – umowa o świadczenie usługi konsultacji ON-LINE zawierana albo zawarta między Klientem a Usługodawcą za pośrednictwem Strony, na podstawie której Usługodawca zobowiązany jest do wsparcia prawnego w wymiarze czasu wskazanym na Stronie, a Klient do zapłaty ceny,
14. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (z poźn. zmianami).
Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednakże konieczna do zawarcia Umowy o świadczenie usługi konsultacje ON-LINE.

III. Umowa o świadczenie usługi konsultacje ON-LINE. Postanowienia wstępne.

1. Dokonując umówienia konsultacji ON-LINE Klient zawiera bezpośrednią umowę z Usługodawcą.
2. Dostępność konsultacji ON-LINE zależy od indywidualnej dostępności Usługodawcy, tak jak zostało to określone w Kalendarzu konsultacji ON-LINE.
3. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy o świadczenie usługi konsultacje ON-LINE należy wybrać jedną z dostępnych na stronie https://www.mobilnaprawniczka.pl opcji w Kalendarzu konsultacji ON-LINE, a następnie kliknąć „Zarezerwuj spotkanie”. Zamówienia można dokonywać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
4. W przypadku braku terminu pojawi się komunikat, iż w tym dniu nie ma dostępnych terminów, wówczas Klient będzie mógł wybrać kolejny wolny.
5. Po zarezerwowaniu spotkania, Klient obowiązany jest uzupełnić dane zawarte w udostępnionym zamówieniu, a następnie uiścić opłatę po wybraniu określonej formy płatności (BLIK, PRZELEW, KARTA, SYSTEM RATALNY).
6. Umowa o świadczenie usługi konsultacji ON-LINE między Klientem a Usługodawcą zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi drogą korespondencji e-mail przez Usługodawcę potwierdzenia rezerwacji terminu konsultacji ON-LINE i zapłaty ceny przez Klienta.
7. Usługodawca nie jest zobowiązany do osobistego świadczenia konsultacji ON-LINE, może powierzyć realizację Umowy o świadczenie usługi konsultacji ON-LINE podmiotom trzecim.
8. Umowa o świadczenie usługi konsultacji ON-LINE ma charakter jednorazowy i zostaje zawarta na czas realizacji usługi konsultacji, co oznacza, że Klient rezerwując nowy termin konsultacji ON-LINE i uiszczając cenę zmierza do zawarcia nowej Umowy o świadczenie usługi konsultacji ON-LINE.
9. Usługodawca korzysta do rezerwacji terminów konsultacji ON-LINE oraz realizacji Umowy o świadczenie usługi konsultacji ON-LINE z rozwiązań informatycznych oferowanych przez podmioty trzecie, co wiąże się z koniecznością powierzenia im przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z uwagi na korzystanie z systemu ScheduleOnce dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i przechowywane na amerykańskich serwerach. Dostawca tego systemu przystąpił do programu Privacy Shield.
10. Konsultacje ON-LINE odbędą się w terminie zarezerwowanym przez Klienta i potwierdzonym przez Usługodawcę. Usługodawca w celu realizacji Umowy o świadczenie usługi konsultacje ON-LINE będzie porozumiewał się z Klientem drogą korespondencji e-mail wysyłając wiadomości na adres wskazany przez Klienta przy dokonywaniu rezerwacji konsultacji ON-LINE.
11. Konsultacje ON-LINE będą prowadzone w sposób wybrany przez Klienta:
a. ON-LINE – za pośrednictwem aplikacji Zoom, Teams lub innej aplikacji dostępnej ON-LINE – Usługodawca przesyła Klientowi wszelkie niezbędne informacji do logowania do aplikacji i ponosi opłaty związane z korzystaniem z aplikacji na czas konsultacji ON-LINE, poza opłatą za połączenie z siecią Internet przez Klienta,
b. telefonicznie – w wyjątkowych przypadkach sposób takiej komunikacji określony zostanie indywidualnie przez Strony, wówczas Usługodawca wykonuje połączenie na własny koszt do Klienta na numer telefonu zarejestrowany na terenie Polski.

IV. Umówienie konsultacji ON-LINE i Opłaty

1. Umówienia Konsultacji ON-LINE dokonuje się na stronie https://www.mobilnaprawniczka.pl. W celu umówienia Konsultacji ON-LINE Klient zobowiązany jest do:
a. podania danych osobowych, które umożliwią Usługodawcy identyfikację i kontakt z Klientem,
b. zapłacenia Usługodawcy Opłaty w wysokości określonej przez Usługodawcę przy rezerwacji terminu Konsultacji ON-LINE lub w inny umówiony przez Usługodawcę i Klienta sposób.
2. Jeżeli Usługodawca nie podał innej informacji przy rezerwacji TERMINU Konsultacji ON-LINE, Indywidualna jednostka czasu Konsultacji ON-LINE wynosi 60 minut. Liczenie czasu Konsultacji ON-LINE rozpoczyna się od pełnej godziny zegarowej. W przypadku, gdy udzielenie Konsultacji ON-LINE wymaga więcej czasu, Usługodawca może wydłużyć czas trwania Konsultacji ON-LINE o czas niezbędny do oceny problemu Klienta. Wydłużenie Indywidualnej jednostki czasu może podlegać dodatkowym opłatom.
3. Konsultacje ON-LINE są udzielane przez Usługodawcę za Opłatą ustaloną przed umówieniem Konsultacji ON-LINE. Opłata za każdą Indywidualną jednostkę czasu jest określona w pkt 4 i na stronie https://www.mobilnaprawniczka.pl, i jest widoczna przed dokonaniem opłaty i umówieniem Konsultacji ON-LINE.
4. Opłata za konsultację ON – LINE wynosi brutto 300,00 zł. (słownie: trzysta złotych i zero groszy) za 60 (sześćdziesiąt) minut konsultacji.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen konsultacji ON-LINE, przeprowadzenia promocji i udzielania rabatów, a także czasowego oferowania usług i produktów nieodpłatnych, wprowadzenia nowych produktów, wycofania produktów. Jednakże powyższe uprawnienia nie mają wpływu na dokonane już zamówienia konsultacji ON-LINE, które zostały dokonane przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian.
6. Usługodawca zastrzega, iż czas trwania promocji jest ograniczony, a szczegóły dotyczące danej promocji, czas trwania każdorazowo będą zawarte w opicie konsultacji ON-LINE, czy produktu. Rabaty i promocje nie sumują się, chyba że Usługodawca zezwoli na skorzystanie ze specjalnego kodu rabatowego.
7. Opłata będzie uiszczana przez Klienta bezpośrednio na rzecz Usługodawcy. Klient zobowiązany jest zapłacić Opłatę zgodnie z wytycznymi i terminami wskazanymi przez Usługodawcę. Jeżeli Opłata nie zostanie zapłacona przez Klienta zgodnie z tymi wytycznymi:
a. w przypadku gdy Usługodawca wskazał, że Opłata ma zostać wniesiona z góry – do umówienia Konsultacji ON-LINE nie dojdzie, a sama Konsultacja ON-LINE nie będzie przeprowadzona,
b. w przypadku, gdy Usługodawca wskazał, że Opłata ma zostać wniesiona z dołu – Opłata na rzecz Usługodawcy musi zostać wniesiona w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Jakiekolwiek zwroty Opłat są dokonywane bezpośrednio przez Usługodawcę.
8. Usługodawca udostępnia za pośrednictwem IMOJE prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. następujące formy płatności:
a. BLIK,
b. Szybkie przelewy w ING Bank Śląski na nr rachunku 33 1240 3767 1111 0010 5802 7885,
c. Karta VISA/Mastercard,
d. System płatności ratalnych TWISTO PAY.
9. Usługodawca na wyraźnie żądanie Usługobiorcy wskazane przy rejestracji konsultacji ON-LINE wystawi fakturę i prześlę ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mail wskazany przy dokonywaniu rejestracji konsultacji ON-LINE. Faktura może zostać wystawiona tylko po otrzymaniu płatności na konto Usługodawcy.
10. Serwis IMOJE prowadzony jest przez ING Bank Śląski S. A., ul. Sokolska 34, 40-686 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
11. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących płatności, w szczególności w zakresie nieuczciwych transakcji, chargebacks, odwołań Konsultacji ON-LINE przez Usługodawcę, Klient zobowiązany jest do skontaktowania się bezpośrednio z Usługodawcą.
12. Opłata jest kwotą brutto i obejmuje wszelkie podatki i koszty, chyba że wskazano inaczej. Oprócz uiszczenia Opłaty, Klient w przypadku wyboru świadczenia usługi Konsultacji ON-LINE ponosi koszt dostępu do sieci Internet.
13. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Usługodawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres e-mail podany przez Klienta podczas rezerwacji terminu konsultacje ON-LINE.
14. Usługodawca zobowiązuje się do niezmieniania wysokości Opłaty pomiędzy dniem umówienia Konsultacji ON-LINE a dniem jej odbycia.
15. Jakiekolwiek zwroty Opłaty dokonywane są bezpośrednio przez Usługodawca, który jest za nie wyłącznie odpowiedzialny. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługodawca jest odpowiedzialny za określenie polityki odwołań Konsultacji ON-LINE i polityki zwrotów opłat (pkt V). Przed umówieniem Konsultacji ON- LINE, Usługodawca zaleca dokładne zapoznanie się z polityką odwołań Konsultacji ON- LINE i polityką zwrotów zamieszczoną w niniejszym Regulaminie.

V. Odwołania Konsultacji ON-LINE i zwroty Opłaty

1. W przypadku, gdy Usługodawca się spóźnia: czas rozpoczęcia Konsultacji ON-LINE może zostać przełożony. W przypadku, gdy czas oczekiwania na Konsultację ON- LINE przekracza 60 minut, Konsultacja ON-LINE zostanie przełożona na uzgodniony z Klientem termin bez dodatkowych Opłat ze strony Klienta albo Opłata uiszczona z góry za Konsultację ON-LINE zostanie zwrócona przez Usługodawcę.
2. Usługodawca odwołuje Konsultacje ON-LINE lub się na niej nie pojawia: Usługodawca ma prawo odwołania Konsultacji ON-LINE, informując o tym Klienta. Nowy termin Konsultacji ON-LINE powinien zostać uzgodniony przez Klienta i Usługodawcę. Jeżeli nowy termin Konsultacji ON-LINE nie może zostać uzgodniony, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu Opłaty, którą zapłacił z góry. W przypadku, gdy Usługodawca nie pojawi się na Konsultacji ON-LINE bez uprzedniego poinformowania Klienta o jej odwołaniu lub nie oferując możliwości przełożenia Konsultacji ON-LINE na inny, uzgodniony termin, Klient ma prawo do zwrotu całości Opłaty, którą zapłacił z góry.
3. Klient się spóźnia: w przypadku, gdy Klient spóźnia się na Konsultację ON-LINE, zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy najszybciej jak to możliwe. Usługodawca może, ale nie jest zobowiązany, do przełożenia Konsultacji ON-LINE na inny termin. Bez względu, czy Konsultacja ON-LINE została przełożona na inny termin, Usługodawca ma prawo do zatrzymania Opłaty, która została zapłacona z góry, również w sytuacji, gdy z winy Klienta Konsultacja ON-LINE się nie odbyła. W przypadku, gdy Opłata za Konsultację ON-LINE miała zostać wniesiona z dołu, Usługodawca ma prawo do żądania uiszczenia tej Opłaty przez Klienta, pomimo, że wizyta została odwołana.
4. Klient chce odwołać Konsultację ON-LINE lub nie pojawia się na niej: jeżeli inne zasady nie zostały określone przez Usługodawcę, Klient zobowiązany jest do odwołania Konsultacji ON-LINE zgodnie z polityką odwołań i zwrotów Usługodawcy zawartą w niniejszym Regulaminie. W celu odwołania Konsultacji ON-LINE, Klient zobowiązany jest zastosować się do informacji przekazanej przez Usługodawcę. Klient jest uprawniony do otrzymania zwrotu Opłaty zapłaconej z góry, z tym zastrzeżeniem, że Usługodawca może zatrzymać do 5% jej wysokości stanowiącej koszt poboru i zwrotu Opłaty. Jeżeli Klient nie pojawi się na Konsultacji ON-LINE bez odwołania Konsultacji Online zgodnie z niniejszymi postanowieniami lub polityką odwołań i zwrotów Usługodawcy, bez względu czy Konsultacja ON-LINE odbyła się, została przełożona lub odwołana, Usługodawca zachowuje prawo do zachowania całości Opłaty zapłaconej z góry. W przypadku, gdy Opłata za Konsultację ON-LINE miała zostać wniesiona z dołu, Usługodawca ma prawo do żądania uiszczenia tej Opłaty przez Klienta, pomimo, że wizyta została odwołana.

VI. Prawa i obowiązki Klientów

1. Klient jest zobowiązany do przekazania Usługodawcy danych osobowych, które są niezbędne dla celów tworzenia i przechowywania dokumentacji (jeżeli taka dokumentacja będzie prowadzona) oraz danych niezbędnych do kontaktu, w tym adresu e-mail oraz numeru telefonu.
2. Klient akceptuje, że w niektórych przypadkach dla celu udzielenia Konsultacji ON-LINE będzie konieczne podanie dodatkowych danych osobowych. Usługodawca przekaże Klientowi informacje, jakie dodatkowe dane są niezbędne.
3. Adres e-mail Klienta i numer telefonu są wykorzystywane do kontaktu z Klientem. Klient jest zobowiązany poinformować Usługodawcę w przypadku zmiany tych danych w okresie obowiązywania umowy o świadczenie konsultacji ON-LINE. Informacje można przekazać bezpośrednio za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4. Klient nie może wykorzystywać Konsultacji ON-LINE dla celów niezgodnych z prawem, jak również nie może w czasie Konsultacji ON-LINE posługiwać się językiem wulgarnym, nie może publikować materiałów rasistowskich, czy obraźliwych.
5. Klientowi zabrania się naruszenia praw podmiotów trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw własności przemysłowej.
6. Klient obowiązany jest do korzystania ze Strony i konsultacji ON-LINE w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przyjętymi zwyczajami i zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
7. Klient winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich.
8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9. Konsultacje ON-LINE są udzielane wyłącznie dla Klienta. Klient nie może nagrywać ich przebiegu ani nie może publikować jakichkolwiek materiałów ich dotyczących.

VII. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca udziela Konsultacji ON-LINE z należytą starannością.
2. Usługodawca może nagrywać przebieg Konsultacji ON-LINE oraz tworzy dokumentację (jeżeli obowiązek jej tworzenia nakładają przepisy prawa) lub tworzy inną dokumentację z przebiegu Konsultacji ON-LINE. Usługodawca będzie przechowywał te dokumentację przez okres wymagany przepisami prawa.
3. Usługodawca jest odpowiedzialny za przechowywanie dokumentacji lub innych dokumentów powstałych w związku z Konsultacjami ON-LINE.
4. Usługodawca jest zobowiązany do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu Klientów do Konsultacji ON-LINE w związku z dokonywaniem prac technicznych i aktualizacyjnych.

VIII. Komunikacja

Umawiając Konsultację ON-LINE, Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca:
a. prześle wiadomości z potwierdzeniem rezerwacji terminu i w kolejnej wiadomości z niezbędnymi danymi do odbycia Konsultacji ON-LINE,
b. może przesłać Klientowi, zaproszenie do wypełnienia ankiety przed Konsultacją ON-LINE; w ramach ankiety Klient może podać więcej informacji o osobie, które pozwolą Usługodawcy przygotować się do Konsultacji ON-LINE,
c. może przesłać wiadomość e-mail z prośbą o wyrażenie opinii o Konsultacji ON-LINE,
d. może przesyłać inne wiadomości związane z Konsultacjami ON-LINE.

IX. Odpowiedzialność

1. Usługodawca jest zobowiązany do udzielania Konsultacji ON-LINE.
2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie usług pomocniczych niezbędnych do umożliwienia komunikacji pomiędzy Usługodawcą i Klientem w celu rezerwacji, organizacji i zarządzania Konsultacjami ON-LINE oraz za dostęp do strony https://www.mobilnaprawniczka.pl . Te usługi, mogą obejmować:
a. usługi związane z rezerwacją Konsultacji ON-LINE,
b. usługi związane z wykorzystaniem rozwiązania komunikacji video lub
c. przekierowaniem do systemu płatności Usługodawcy.
3. Odpowiedzialność Usługodawca jest wyłączona, jeżeli Klient przekazał nieprawdziwe, błędne, niepoprawne lub wprowadzające w błąd informacje lub dane.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub zawieszenia Konsultacji ON-LINE, które były związane ze sprzętem Klienta lub Usługodawcy lub ich połączeniem internetowym

X. Wymagania techniczne

W celu korzystania z Konsultacji ON-LINE z wykorzystaniem rozwiązania komunikacji video obsługiwanego przez Usługodawcę, Klient musi posiadać:
a. dostęp do komputera lub telefonu z systemem Windows, Mac OS, urządzenia z systemem iOS lub Android podłączonym do Internetu o prędkości nie mniejszej niż 1Mbps,
b. zainstalowaną przeglądarkę internetową Google Chrome, Mozilla Firefox od wersji 20 lub Internet Explorer od wersji 8.0, Opera od wersji 11, Google Chrome od wersji 27, Safari od wersji 5.0,
c. dostęp do poczty elektronicznej (ważny i aktywny adres e-mail),
d. klawiaturę lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript,
e. w przypadku wybrania telefonicznego sposobu realizacji umowy na usługi konsultacje ON-LINE zarejestrowany numer telefonu na terenie Polski,
f. oprogramowanie JavaScript w najnowszej wersji zainstalowane i obsługiwane na urządzeniu,
g. mikrofon i kamerę, które zainstalowane i aktywowane.

XI. Reklamacje

1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji odnośnie technicznych aspektów Konsultacji ON-LINE Klienci mogą skontaktować się bezpośrednio z Usługodawcą drogą tradycyjną lub e-mail.
2. Usługodawca odpowie na reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
4. Odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
5. Konsument może złożyć reklamację:
a. pisemnie na adres: ul. Elewów 7/7a, 80-298 Gdańsk,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@mobilnaprawniczka.pl

XII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej ze Usługodawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadkach opisanych w niniejszej sekcji poniżej.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient składa pisemnie i wysyła:
a. pisemnie na adres: ul. Elewów 7/7a, 80-298 Gdańsk,
b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@mobilnaprawniczka.pl
3. Oświadczenie może być złożone (co oznacza, że nie jest to wymagane) z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
5. W przypadku skutecznego wniesienia odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
(4) w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
(5) w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli;
(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów;
(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

XIII. Możliwość skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich Konsument ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy ODR pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
2. Platforma ODR to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, która stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
3. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, na przykład poprzez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego lub złożenie wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Umowa o świadczenie usługi Konsultacje ON-LINE zawierana jest w języku polskim.
2. Wszelkie ewentualne spory powstałe w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy o świadczenie usług Konsultacje ON-LINE z Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
3. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony i podlega prawu polskiemu.
4. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów, w szczególności w związku ze zmianą przepisów prawa za 14 dniowym powiadomieniem, z zastrzeżeniem, iż prawa nabyte przez Klientów pozostają w mocy.
5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu stało się albo stanie się nieważne, na jego miejsce wchodzą odpowiednie przepisy prawa. Nie powoduje to jednak nieważności Regulaminu.
6. Regulamin jest dostępny dla Klientów w każdym czasie bezpłatnie na stronie internetowej pod domeną mobilnaprawniczka.pl, w taki sposób, że możliwe jest jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
• Adresat: Mobilna Prawniczka Aleksandra Chmielewska, 80-298 Gdańsk, ul. Elewów 7/7a, kontakt@mobilnaprawniczka.pl,
• Ja ………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi konsultacja ON-LINE zawartej w dniu ………..…………….. (w tym miejscu Klient powinien wskazać datę dokonania rezerwacji Konsultacja ON-LINE), polegającej na zamówieniu i wykupieniu porady prawnej w dniu ….……………….. na godz. ……………………… .

Data i czytelny podpis Klienta

Formularz kontaktowy