Usługi

Dla biznesu

Usługi doradztwa prawnego dla osób prawnych świadczę w zakresie prawa spółek, prawa umów, prawa pracy, prawa międzynarodowego, ochrony danych osobowych (RODO) i nowych regulacji w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia praw Unii – dyrektywa o sygnalistach. 

  • współpracuję z kancelarią księgowo – finansową i kancelarią podatkową, aby zakres usług świadczonych dla obsługiwanych przeze mnie Klientów stanowił pełen zakres wsparcia.
  • współpracuję z adwokatami i radcami prawnymi w zakresie reprezentacji procesowej 
  • współpracę z biurem detektywistycznym w „skomplikowanych i trudnych” sprawach.
Obsługa spółek

W ramach obsługi spółek zajmuję się wszelką dokumentacją niezbędną do sporządzenia przez Zarząd lub inne organy spółki, w tym: uchwały, wnioski do Zarządu, zgłoszenia aktualizacyjne danych w KRS, pisma, wnioski  i inne. 

Sporządzam regulacje wewnętrzne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności: system compliance, regulamin organizacyjny, regulamin wynagradzania, regulamin premiowania, polityki i procedury związane z działalnością firmy,  zakresy czynności i obowiązków i inne.

Pozostałe usługi

PRAWO UMÓW

Sporządzam umowy nazwane i niestandardowe, jakimi są umowy nienazwane, w szczególności: umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług, umowa o dzieło, umowa o zakazie konkurencji, umowa dotycząca ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, umowa o pracę, umowa dostawy, umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa leasingu, umowa o ustanowienie służebności, umowa o roboty budowlane, umowy projektowe, umowa agencyjna, umowa spółki, umowa dystrybucyjna i inne.

Istotnym jest, aby umowa zawierała wszystkie niezbędne zapisy chroniące interes mojego Klienta, aby zabezpieczała go w sposób właściwy, a jej treść konkretnie odpowiadała danemu przedsięwzięciu biznesowemu. 

Uczestniczę w negocjacjach zapisów umowy lub dokonuję weryfikacji treści pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi umowy przesłanej przez Klientów.

Udzielam porad prawnych w obszarze OWU – Ogólnych Warunków Umów, czy zabezpieczeń w postaci gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych z tytułu należytego lub nienależytego wykonania umowy

PRAWO PRACY

Kodeks Pracy, Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, czy Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który z tych dokumentów jest źródłem prawa w Twojej firmie? A może nie Kodeks pracy ma zastosowanie przy tej umowie, lecz Kodeks cywilny? 

Doradzam zarówno Pracownikom, jak i Pracodawcom.

Pracownikom udzielam porad prawnych w zakresie ich praw przysługujących im w oparciu o przepisy kodeksu pracy. Negocjuję i sporządzam dla nich umowy o pracę, ale i wszelkie inne umowy cywilnoprawne – chociażby o zakazie konkurencji, czy umowa o użyczenie sprzętu firmowego. 

W ofercie dla pracodawców – oprócz doradztwa w zakresie sporządzenia umowy o pracę, czy umów cywilnoprawnych, zawarta jest pomoc w organizacji pracy i związane z tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej, która skutecznie zabezpieczy interes pracodawcy. Należą do nich wszelkie regulaminy, w szczególności: organizacyjne, wynagradzania, monitoringu poczty elektronicznej, nagród i inne, a także kompleksowa dokumentacja związana z przepisami RODO.

PRAWO UPADŁOŚCIOWE

Obsługa prawna w procedurze upadłościowej, począwszy od właściwego postępowania upadłościowego, które jest pierwszym etapem postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w kolejnym etapie po wydaniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości do prawomocnego zakończenia postępowania. 

Oferta skierowana jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz dla spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Które normy prawne należy zastosować przy rozdzielności majątkowej, gdy nieruchomość należąca poza granicami RP została zakupiona przez małżonków w trakcie trwania ich związku, ale ze środków pochodzących z darowizny na rzecz żony?

Który system prawny jest właściwy, gdy małżonkowie będący różnej narodowości walczą o władzę rodzicielską względem dzieci urodzonych na terytorium RP? 

Na powyższe i inne zagadnienia w zakresie prywatnego prawa międzynarodowego udzielam porad prawnych.

PRAWO TRANSGRANICZNE

Które prawo jest właściwe do zastosowania, gdy przedsiębiorca ma siedzibę spółki poza granicami RP, a główny ośrodek działalności znajduje się na terenie RP?

Które normy prawne należy zastosować przy rozdzielności majątkowej, gdy nieruchomość należąca poza granicami RP została zakupiona przez małżonków w trakcie trwania ich związku, ale ze środków pochodzących z darowizny na rzecz żony?

Który system prawny jest właściwy, gdy małżonkowie będący różnej narodowości walczą o władzę rodzicielską względem dzieci urodzonych na terytorium RP? 

Na powyższe i inne zagadnienia w zakresie prywatnego prawa międzynarodowego udzielam porad prawnych.

RODO

Wdrażam szczegółowe regulacje mające zapewnić ochronę praw i wolności w przypadku przetwarzania danych osobowych:

  • pracowników w związku z zatrudnieniem, 
  • osób fizycznych udostępniających swoje dane przedsiębiorcom,
  • przedsiębiorcom udostępniającym dane osób fizycznych innym podmiotom, w tym przedsiębiorcom.

Sporządzam pełną dokumentację w tym zakresie, począwszy od klauzuli informacyjnej (w tym przed zatrudnieniem pracownika na potrzeby rekrutacji, poza procesem rekrutacji) poprzez umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, ewidencji, rejestrów, raportów, a także niezbędnych polityki bezpieczeństwa i inne.  Przeprowadzam szkolenie dla ADO – Administratora Danych Osobowych i IDO – Inspektora Danych Osobowych oraz pracowników. 

AML (Anti-Money Laundering) I SYGNALISTA (whisteblower)

Wdrażam szczegółowe regulacje w związku z wymogami prawnymi stawianymi dla przedsiębiorców, firm i instytucji, określonymi w dyrektywach unijnych i ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu zapewnienia odpowiedniego systemu ochronnego. System ten pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa finansowego i znacząco obniży ryzyko związane z oszustwami oraz co istotne – ochroni przedsiębiorcę przed posądzeniem go o branie udziału w procederze związanym z „przestępstwem”.

PORADY PRAWNE

Sporządzam pisemną analizę przedstawionego przez klienta problemu prawnego w oparciu o analizę prawną, wskazanie potencjalnych zagrożeń i ryzyk oraz formułuję ją we wnioskach końcowych.

Porady są udzielane w obszarze świadczonych przeze mnie usług. 

PISMA I PEŁNOMOCNICTWA

Sporządzam pisma procesowe, w szczególności pozew, odpowiedź na pozew, replika do odpowiedzi na pozew, zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego i inne.

Sporządzam wszelkie wnioski stosowane w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste związane między innymi z założeniem księgi wieczystej dla nieruchomości, z żądaniem wpisu uaktualnieniadanych, czy wykreślenia w księdze wieczystej, z oznaczeniem działki ewidencyjnej i inne.  

Sporządzam pełnomocnictwa do dokonania czynności określonego rodzaju.

Dla osób prywatnych

Usługi doradztwa prawnego dla osób fizycznych świadczę w szczególności osobom niepełnosprawnym, seniorom, kobietom przebywającym w domu w związku z wychowaniem dzieci. 

Udzielam porad prawnych związanych ze sporządzaniem pism procesowych, sporządzeniem umowy i zgodności z obowiązującymi przepisami, a także spraw związanych z własnością i prawami rzeczowymi, w tym regulowanie stanu prawnego nieruchomości, zniesienie współwłasności, podział majątku i rozliczenie nakładów, ochrona własności, rozgraniczenie, zasiedzenie, ustanowienie lub zniesienie służebności, użytkowanie, ochrona posiadania. Doradzam również w obszarze prawa rodzinnego i cywilnego, w tym w zakresie spadków, dziedziczenia, zachowku, zapisów i testamentu.

Formularz kontaktowy