Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH
zwany w dalszej części „Regulaminem Sklepu”

Obowiązuje od 11 kwietnia 2022 roku
Regulamin Sklepu określa zasady zakupu publikacji elektronicznych, prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego (Klienta) związane z zakupem tych publikacji od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego udostępnionego za stronie internetowej prowadzonej pod domeną mobilnaprawniczka.pl.
Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy, w której Klient zobowiązuje się do zapłaty zamówionej publikacji elektronicznej, a Sprzedawca po otrzymaniu zapłaty zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi tej publikacji. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.

I. Dane identyfikujące Sprzedawcę
Klient dokonuje zakupu publikacji elektronicznych na stronie internetowej prowadzonej pod domeną mobilnaprawniczka.pl, będące własnością Aleksandry Chmielewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Mobilna Prawniczka Aleksandra Chmielewska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą przy ulicy Elewów 7/7A, 80-298 Gdańsk, identyfikującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8121509480, REGON 220014693.
Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem +48 572 646 900 lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres kontakt@mobilnaprawniczka.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowy dostępnego na stronie https://www.mobilnaprawniczka.pl/kontakt

II. Definicje wybranych pojęć zawartych w Regulaminie Sklepu
Ilekroć w Regulaminie Sklepu jest mowa o:
Regulaminie Sklepu” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin sprzedaży publikacji elektronicznych w sklepie internetowym pod adresem https://www.mobilnaprawniczka.pl, w którym Sprzedawca sprzedaje publikacje elektroniczne znajdujące się w jego ofercie;
Sprzedawcy” – należy przez to rozumieć firmę Mobilna Prawniczka Aleksandra Chmielewska z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Elewów 7/7a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczych, identyfikującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 812 150 94 80, REGON 220014693;
Kliencie” lub zamiennie „Kupującym” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych;
koncie” – należy przez to rozumieć funkcjonalność Sklepu internetowego, w ramach której gromadzone są dane Klienta i składnych przez niego zamówień na publikacje elektroniczne, jak i za pomocą której udostępniane są Klientowi zakupione już przez Niego publikacje elektroniczne;
koszyku” – należy przez to rozumieć publikację elektroniczną ze Sklepu internetowego, który służy do określenia przez Klienta danych dotyczących zamówienia, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy w celu dokonania zakupu Produktu dostępnego na stronie https://www.mobilnaprawniczka.pl;
publikacji elektronicznych” lub „Produkt” – należy przez to rozumieć plik elektroniczny zawierający treści tekstowe, materiały audio, wizualne lub audiowizualne, będące utworami w rozumieniu Prawa autorskiego, w tym m.in. ebooki, audiobooki. Plik elektroniczny może być zapisany w formacie WORD, PDF, EPUB, MOBI lub innym oferowanym przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego, stosownie do informacji podanej w opisie danej publikacji elektronicznej;
Serwisie autoryzacyjnym” – należy przez to rozumieć serwis informatyczny umożliwiający autoryzację Klientów do konta, za pomocą loginu i hasła; autoryzacja i korzystanie z Serwisu autoryzacyjnego odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://www.mobilnaprawniczka.pl w zakładce „Rejestracja i logowanie”;
Sklepie internetowym” – należy przez to rozumieć sklep na stronie https://www.mobilnaprawniczka.pl, w ramach którego Klient dokonuje zakupu zamieszczonych w tym sklepie produktów, w określonej na tej stronie cenie, wybranej przez siebie ilości i zapłaty za pośrednictwem udostępnionego systemu płatniczego IMOJE;
Stronie” – należy przez to rozumieć stronę internetową Sprzedawcy postawioną pod adresem https://www.mobilnaprawniczka.pl;
Konsumencie” lub „Kliencie” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego;
Kodeks cywilny” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
Prawie autorskim” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
Ustawie o prawach konsumenta” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

III. Postanowienia ogólne
1. Zakupu publikacji elektronicznych za pośrednictwem Sklepu internetowego może dokonać Kupujący, który składa zamówienie bez rejestracji w Sklepie internetowym lub przed zakupem zarejestruje się w Sklepie internetowym lub który posiada swoje konto i loguje się ma Moje konto za pomocą własnego loginu i hasła.
2. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego na zakup publikacji elektronicznej oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
3. W razie sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu Sklepu i pozostałymi regulaminami obowiązującymi u Sprzedawcy, pierwszeństwo ma Regulamin Sklepu.
4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Sklepu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

IV. Składanie, przyjmowanie i realizacja zamówień na publikacje elektroniczne
1. Klient zamawia publikację elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3 Działu II Regulaminu Sklepu.
2. Elektroniczny formularz zamówienia dostępny w Sklepie internetowym określa dane wymagane do realizacji zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny.
3. Klient dokonuje zamówienia publikacji elektronicznej zaznaczając ją w Sklepie internetowym za pomocą opcji „dodaj do koszyka”. Następnie może kontynuować zakupu wybierając opcję „kontynuuję zakupy” lub wybierając opcję „zobacz koszyk” może doprecyzować ilość zamówienia lub wybierając opcję „płatność” przechodzi do uzupełnienia danych płatności. Przy modyfikacji danych w koszyku Klient może skorzystać z kodu do kuponu rabatowego otrzymanego od Sprzedawcy. Zastrzega się przy tym, że przy każdej publikacji elektronicznej oferowanej Klientowi w Sklepie internetowym, Sprzedawca zamieszcza dodatkowe ogólne postanowienia i dane dotyczące tej publikacji elektronicznej, w tym typ, rodzaj pliku lub jego szczególnych właściwości. Klient winien bardzo dokładnie zapoznać się z tymi postanowieniami przed złożeniem zamówienia.
4. Po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia, wskazując w szczególności takie dane jak: przedmiot zamówienia, ilość, cenę, sposób płatności, dane osobowe, informacje o fakturze, Klient dokonuje weryfikacji wprowadzonych danych, zapoznaje się z Regulaminem Sklepu, który za pomocą kliknięcia w checkboxa obowiązany jest zaakceptować. Kolejną czynnością jest wybranie formy płatności udostępnionej przez system płatności IMOJE i kliknięcie opcji „kupuję i płacę”, przechodząc do kolejnego etapu realizacji zamówienia. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza zamówienia system teleinformatyczny Sprzedawcy nadaje komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania zamówienia. Szczegółowe informacje, jak krok po kroku dokonać zakupu Produktu zawarte są na stronie https://www.mobilnaprawniczka.pl w zakładce REJESTRACJA I LOGOWANIE.
5. W terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu doręczenia informacji o rozpoczęciu procesu płatności wygenerowanego przez system IMOJE i przesłanego na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, do momentu dokonania płatności za Produkt, Klient może jeszcze odstąpić od umowy przesyłając informację „Rezygnuję z zamówienia” na adres: kontakt@mobilnaprawniczka.pl z podaniem numeru zamówienia, danych Klienta i adresu poczty elektronicznej wskazanego w zamówieniu.
6. W celu uzyskania dostępu do publikacji elektronicznej, Klient zobowiązany jest dokonać płatności wskazanej w zamówieniu wartości, za pośrednictwem dostawcy systemu płatności IMOJE. Zapłata ceny i jej zaksięgowanie na rachunku bankowym Sprzedawcy rozpoczyna etap realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, poprzez automatyczne wygenerowanie z systemu i wysłanie wiadomości elektronicznej z dostępem w postaci linka do pobrania zakupionego Produktu, na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej. Udostępnianie publikacji elektronicznej nastąpi automatycznie wraz z przesłaniem podziękowania za dokonanie zakupu danego Produktu, nie później niż w ciągu 24 godzin od przyjęcia przez Sprzedającego płatności.
7. Sprzedawca na wyraźne żądanie Klienta, zobowiązuje się do wygenerowania faktury elektronicznej, wystawionej i doręczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po udostępnieniu publikacji elektronicznej, nie później, niż w ciągu 5 dni od przyjęcia przez Sprzedającego płatności.
8. Sprzedawca może – w procesie składania zamówienia, poprzez swój system teleinformatyczny – zaproponować określonym przez siebie Klientom, płatność w formie przedpłaty. W przypadku, gdy Klient, po zaproponowaniu mu – stosownie do powyższego – zapłaty w formie przedpłaty wybierze tę formę płatności, nie będą miały do Niego zastosowania postanowienia pkt 6 powyżej.
9. Sprzedawca udostępnia za pośrednictwem IMOJE prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. następujące formy płatności:
a) BLIK,
b) Szybkie przelewy w ING Bank Śląski na nr rachunku 33 1240 3767 1111 0010 5802 7885,
c) Karta VISA/Mastercard,
d) System płatności ratalnych TWISTO PAY.
10. Sprzedawca na wyraźnie żądanie Klienta wskazane przy uzupełnianiu formularza zamówienia podczas dokonywania zakupu produktu poprzez zaznaczenie checkboxem odpowiedniego pola, wystawi fakturę i prześle ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres e-mailowy wskazany przy składaniu zamówienia w Sklepie internetowym. Faktura może zostać wystawiona tylko po otrzymaniu płatności na konto Sprzedawcy.
11. Serwis IMOJE prowadzony jest przez ING Bank Śląski S. A., ul. Sokolska 34, 40-686 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
12. W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących płatności, w szczególności w zakresie nieuczciwych transakcji, chargebacks przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest do skontaktowania się bezpośrednio ze Sprzedawcą.

V. Cena
1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za udostępnienie danej publikacji elektronicznej jest podana w Sklepie internetowym w ramach informacji o danej publikacji elektronicznej lub w treści zamówienia na daną publikację elektroniczną.
2. Cena podana na Stronie przy danym Produkcie jest kwotą brutto i obejmuje wszelkie podatki od towarów i usług, chyba że wskazano inaczej. Oprócz uiszczenia Ceny, Klient w przypadku dokonania zakupu ponosi wszelkie inne koszty dostępu do sieci Internet lub do dokumentu w zakupionej wersji.
3. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas uzupełniania formularza zamówienia poprzedzającym dokonanie zakupu.
4. Sprzedawca zobowiązuje się do niezmieniania wysokości Ceny pomiędzy dniem złożenia zamówienia przez Klienta, a dniem dostarczenia zakupionego przez niego Produktu, co oznacza, iż Cena podana w dacie złożenia zamówienia jest wiążąca.
5. Jakiekolwiek zwroty Opłaty dokonywane są bezpośrednio przez Sprzedawcę, który jest za nie wyłącznie odpowiedzialny.
6. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sprzedawca jest odpowiedzialny za określenie polityki zwrotów Produktów. Przed dokonaniem zakupu Produktu, Sprzedawca zaleca dokładne zapoznanie się z ust. 8 Działu X niniejszego Regulaminu Sklepu, stanowiącym o braku możliwości odstąpienia od Umowy w przypadku wysłania przez Sprzedającego na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej zakupionego Produktu.
7. Klient dokonuje płatności ceny stosownie do postanowień Działu IV Regulaminu Sklepu.
8. W przypadku płatności realizowanych w trybie określonym w Rozdziale IV pkt 4, jeżeli nie nastąpi ona w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od dnia wysłania potwierdzenia rozpoczęcia procesu płatności przez IMOJE, oznacza to, że Klient złożył oświadczenie o rezygnacji z zamówienia i zamówienie to jest traktowane jako niezłożone i nieistniejące.

VI. Zabezpieczenia publikacji elektronicznej
1. Każda publikacja elektroniczna może być zabezpieczona znakiem wodnym przed nielegalnym kopiowaniem. Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowane, zostanie podana przy opisie publikacji elektronicznej.
2. Nie wolno usuwać zabezpieczenia publikacji elektronicznej. Klient, który nabył publikację elektroniczną zobowiązuje się do nieusuwania jej zabezpieczenia.

VII. Wymagania techniczne i technologiczne
1. Szczególne wymagania techniczne i technologiczne umożliwiające korzystanie z publikacji elektronicznej będą dostępne w opisie Produktu w Sklepie internetowym.
2. Zastrzega się jednocześnie, że o ile z opisu podanego przy danej publikacji elektronicznej na stronie Sklepu internetowego lub na stronie podanej w pkt 1 powyżej, nie będzie wynikać nic innego:
a) przy pierwszym otwarciu pliku zawierającego zakupioną publikację elektroniczną konieczne jest zalogowanie się na adres poczty elektronicznej wskazanej przy uzupełnianiu formularza zamówienia,
b) do czytania publikacji elektronicznej zabezpieczonych znakiem wodnym nie jest wymagane stosowania specjalnych programów.

VIII. Rozwiązanie umowy
1. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia Sprzedawcy na publikację elektroniczną i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie Sklepu, zwanej dalej „Umową”.
2. W przypadku płatności dokonywanych przelewem za tożsame z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia uważa się udostępnienie Klientowi publikacji elektronicznej na wskazanym przez Klienta adresie poczty elektronicznej, w tym przypadku z datą udostępnienia publikacji elektronicznej Umowa zostaje zawarta.
3. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta, który nie ma statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, iż Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:
a) zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty,
b) publikacja elektroniczna została Klientowi udostępniona.

IX. Reklamacje
1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej kontakt@mobilnaprawniczka.pl lub pisemnie na adres aktualnej siedziby Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja dot. publikacji elektronicznej” lub telefonicznie pod nr telefonu 572 646 900 w przypadku problemów z dostępem do zakupionej publikacji elektronicznej, pobraniem pliku z zakupioną publikacją elektroniczną lub otwarciem takiego pliku, w szczególności, gdy:
a) pobrany plik zawierający publikację elektroniczną okaże się uszkodzony,
b) w określonym w Regulaminie Sklepu terminie liczonym od momentu zapłaty ceny publikacja elektroniczna nie zostanie Klientowi udostępniona w sposób wskazany w zamówieniu.
2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, reklamacja zostanie rozparzona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu udostępnienia publikacji elektronicznej Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.

X. Przepisy dotyczące Konsumentów
1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu Sklepu, poniższe postanowienia mają zastosowane jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.
2. Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup publikacji elektronicznej wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3.
3. Z zastrzeżeniem ust. 8 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli Sprzedawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Konsument może także odstąpić za pośrednictwem tej formy kontaktu.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
6. Z zastrzeżeniem pkt 8 poniżej, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
7. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności do umów sprzedaży publikacji elektronicznej, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Za moment rozpoczęcia spełnienia świadczenia należy rozumieć udostępnienie Konsumentowi publikacji elektronicznej na koncie.
9. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci”.
10. Postanowienia Regulaminu Sklepu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.
Zastrzega się, że nie wiążą Konsumenta, te postanowienia Regulaminu Sklepu:
a) które stanowią niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu k.c. (art. 3851 – art. 3853 kc) czy naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem konsumentów,
b) które zostały zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Dział X. Postanowienia końcowe
1. Klient jest zobowiązany do wyposażenia sprzętu, którego będzie używał celem uzyskania dostępu do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy w program antywirusowy i aktualizowania go na bieżąco.
2. Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania na Stronie treści o charakterze bezprawnym.
3. Klient nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Sprzedawcę w ramach jego systemu teleinformatycznego, czy w ramach publikacji elektronicznej objętego przedmiotem Umowy.
4. Klient nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy przenieść praw i/lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią.
5. Umowa podlega prawu polskiemu.
6. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, adresów stron Sklepu internetowego i innych adresów podanych w treści Regulaminu Sklepu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego w Sklepie internetowym Regulaminu Sklepu. Wprowadzenie innych – aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu Sklepu – form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie https://www.mobilnaprawniczka.pl informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu Sklepu ani Umowy.
7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z Konsumentami. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady publikacji elektronicznej. Postanowienie to nie odnosi się do publikacji elektronicznej nabytych przez Konsumentów.
8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z publikacji elektronicznej stanowiącej przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.
9. Regulamin Sklepu wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2022 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu
Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: Mobilna Prawniczka Aleksandra Chmielewska, 80-298 Gdańsk, ul. Elewów 7/7a, kontakt@mobilnaprawniczka.pl,
Ja ………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej w dniu ………..…………….., polegającej na zamówieniu następującej publikacji elektronicznej w wersji word …………………………………………………………………………..…………..

Data i czytelny podpis Klienta

Formularz kontaktowy