Dlaczego mediacje?

Szybsze, tańsze, bez ryzykowne, satysfakcjonujące obie strony i jeszcze na pewno znalazłoby się wiele przymiotników określających dlaczego?

Mediacje pozwalają przy udziale mediatora zakończyć sprawę w stosunkowo krótkim czasie, przy minimalnych kosztach dla stron. Jednak najistotniejszym jest fakt, iż to strony dyktują treść umowy ugodowej przez nieakceptowalną. Oznacza to, że nie ponoszą żadnego ryzyka związanego z rozstrzygnięciem, jakie ponosiliby kierując sprawę do rozpoznania przez Sąd, gdzie zazwyczaj jedna strona tylko jest zadowolona.

Prawidłowo przeprowadzona mediacja opiera się na sześciu kluczowych zasadach. Zasady mające zastosowanie do samej mediacji, tj. zasada dobrowolności, poufności, autonomia konfliktu oraz zasady odnoszące się do osoby mediatora – neutralność, bezstronność i profesjonalizm.

Nie wszyscy zdają sprawę sobie z tego, iż ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem, a poprzez nadanie jej klauzuli wykonalności – staje się tytułem wykonawczym (czyli pozwala wierzycielowi na dochodzenie swoich roszczeń względem dłużnika w drodze przymusowej egzekucji). 

Innymi słowy, przystąpienie do mediacji i polubowne osiągnięcie przed mediatorem porozumienia skutkującego podpisaniem ugody, pozwala na rozwiązanie sporu wykorzystując odformalizowane i elastyczne techniki mediacji, a przykładowo w sprawach gospodarczych – daje możliwość kontynuowania dalszej współpracy pomiędzy stronami.

Należy zauważyć, iż Sąd Okręgowy w Gdańsku wraz z innymi jednostkami podległego okręgu od kilku lat pozostają ogólnopolskimi liderami w zakresie promowania mediacji (po III kwartale 2021 rwśród sądów okręgowych tutejszy Sąd znajdował się na 2. miejscu pod względem liczby spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw, w których mediacja może być zastosowana), jak również edukacji prawnej.

[zob. Podziękowania za organizację spotkania dla nowych orzeczników dotyczącego mediacji i edukacji prawnej – Sąd Okręgowy w Gdańsku (gdansk.so.gov.pl)].

Podobne posty