Polski Ład – od kiedy prokurenci płacą składki zdrowotne? A od kiedy komplementariusze?

Zgodnie z nowelizacją ustawy Polski Ład, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2022 roku prokurenci obowiązani są do uiszczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu, analogicznie do członków zarządu, którzy już opłacają te składki od 1 stycznia 2022 roku.

Prawodawca rozstrzygnął w ten sposób spór pomiędzy przedstawicielami Ministerstwa Finansów a przedstawicielami ZUS-u, którzy stali na stanowisku, iż 9 procentowa składka na ubezpieczenie zdrowotne należna jest już od 1 stycznia 2022 roku.

Wobec powyższego powstaje pytanie, od kiedy składka na ubezpieczenie zdrowotne należna jest od prokurentów?

Czy płatnicy składek na ubezpieczenie zdrowotne za prokurentów, którzy od stycznia już uiszczali składkę zdrowotną w oparciu o urzędniczą interpretację ZUS-u otrzymają zwrot wpłaconych dotychczas należności?

Czy płatnicy, którzy nie opłacali będą obowiązani uiścić składki zdrowotne?

Z aktualnego stanu prawnego wynika, iż rozstrzygnięcie tej kwestii będzie należało do sądów powszechnych.

Kolejną grupą, którą obejmie 9 % składka zdrowotna naliczana od przychodu są komplementariusze w spółkach komandytowo – akcyjnych.

Ustawodawca w art. 29 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, ustanowił, iż w przypadku komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, która została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, albo który nabył udziały w spółce przed tym dniem, powstaje obowiązek ubezpieczenia składką zdrowotną, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą z dniem wejścia w życie niniejszego przepisu.

Podobne posty