Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

 • Procedura postępowania w przypadku wystąpienia naruszeń przetwarzania danych osobowych

  700.00  cena brutto

  Procedura postępowania w przypadku wystąpienia naruszeń przetwarzania danych osobowych została sporządzona przez prawnika. Dokument zawiera zasady postępowania w przypadku wystąpienia naruszenia danych osobowych i zgłoszenia tego incydentu właściwemu organowi z uwzględnieniem czasu dokonania zgłoszenia, treści zgłoszenia i obowiązku poinformowania osoby, której dane zostały naruszone. Załącznik do Procedury stanowi wzór raportu o naruszenie dancyh osobowych zawierający wszelki niezbędne dane do zanotowania. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Procedura przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze służbowych urządzeń mobilnych

  700.00  cena brutto

  Procedura przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze służbowych urządzeń mobilnych została sporządzona przez prawnika. Dokument określa zasady i warunki korzystania ze służbowych urządzeń mobilnych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa korzystania z urządzenia mającego dostęp do Internetu. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Procedura regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania

  od 700.00  cena brutto

  Skontaktuj się ze mną w celu uzyskania oferty na dokument, którego szukasz.
  Wybrany dokument sporządzam na indywidulane zlecenie po uzyskaniu szczegółowych informacji w obszarze prowadzonej działalności klienta, jego wycena i oferta zostanie przygotowana po przesłaniu przez Państwo zapytania. Jeśli nie znaleźliście Państwo w mojej ofercie dokumentu, którego szukacie? Do każdego zapytania podchodzę indywidualnie i staram się jak najszybciej przedstawić satysfakcjonującą Państwa ofertę i propozycję. Zachęcam do kontaktu ze mną.

  Dokument zostanie wysłany mailem jako załącznik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych

 • Procedura szyfrowania nośników zawierających dane osobowe

  700.00  cena brutto

  Procedura szyfrowania nośników zawierających dane osobowe została sporządzona przez prawnika. Dokument określa zasady w zakresie szyfrowania nośników oraz obowiązki użytkownika związane z zabezpieczeniem nośnika danych. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Procedura tworzenia kopii zapasowych zbioru danych i ochrony nośników zawierających dane osobowe

  700.00  cena brutto

  Procedura tworzenia kopii zapasowych zbioru danych i ochrony nośników zawierających dane osobowe została sporządzona przez prawnika. Dokument określa zasady tworzenia kopii zapasowych plików, archiwizacji oraz postępowania z nośnikami danych wykorzystywanymi do sporządzenia kopii zapasowych. Zawarte w nim również zostały kwestie związane z przechowywaniem kopii zapasowych i elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe oraz z likwidacją nośników. Procedura odnosi się również do bezpieczeństwa i ochrony nośników informacji. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Procedura udostępniania danych osobowych

  700.00  cena brutto

  Procedura udostępniania danych osobowych została sporządzona przez prawnika. Dokument określa zasady przekazywania danych osobowych innemu podmiotowi przy zapewnieniu właściwej ochrony swobodnego przepływu tych danych. Procedura opisuje postępowanie w przypadku otrzymania wniosku o udostępnienie danych, formę i bezpieczeństwo udostępnienia danych oraz wskazówki w zakresie rejestru informacji o odbiorcach danych. Załącznikami do niniejszej Procedury są: wzór wniosku o udostępnienie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną oraz wzór rejestru informacji o odbiorcach danych. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Procedura udzielania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

  700.00  cena brutto

  Procedura udzielania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych została sporządzona przez prawnika. Dokument określa zasady udzielania upoważnienia na podstawie zatwierdzonego przez Administratora wniosku o nadanie upoważnienia, określa zasady postępowania w przypadku zmiany zakresu upoważnienia lub odwołania upoważnienia. Załączniki do procedury stanowią: wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzór rejestru ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych, wzór wniosku o nadanie, zmianę, odwołanie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzór wniosku o nadanie dostępu do danych osobowych w ramach okreśłonej kategorii i zakresu czynności przetwarzania oraz wzór oświadczenia o przyjęcie upoważnienia. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.

 • Procedura współpracy z organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych

  700.00  cena brutto

  Procedura współpracy z organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych została sporządzona przez prawnika. Dokument określa zasady postępowania z organem nadzorczym w związku z prawdopodobnym ryzykiem wystąpienia incydentu naruszenia danych osobowych. Procedura opisuje prawa i obowiązki organu nadzorczego dokonującego czynności kontrolnych oraz prawo Administratora do przeprowadzenia uprzednich konsultacji na podstawie wniosku o uprzednie konsultacje. Niniejszy dokument można bezpośrednio zaimplementować, bez konieczności uzupełniania dodatkowych danych, poza wpisaniem nazwy i adresu Administratora oraz daty wejścia w życie. Dokument ma zastosowanie dla mikro- i małych przedsiębiorstw.

  Dokument jest pobierany jako plik wersji Word z możliwością uzupełnienia i edytowania danych.